- Bánh xe công nghiệp

Tổng cộng có 13 sản phẩm

Lưới Danh sách

Bánh xe cao su

Bánh xe công nghiệp cao su đặc phuy 250/350

K, cố định,b.xe cao su lõi thép Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp cao su đặc xoay khóa phuy 250/ 350

K, xoay, có thắng,b.xe cao su lõi thép Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản...

Liên hệ

Bánh xe cao su đặc lõi thép

K, xoay, không thắng, b.xe cao su lõi thép Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx ...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp cố định cao su lõi thép 100/130/150/200

K cố định,b.xe cao su lõi gang Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp cao su xoay khóa K100/K130/K150/K200

K xoay, có thắng,b.xe cao su lõi gang Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp cao su lõi thép 100/130/150/200

K xoay, không thắng,b.xe cao su lõi gang Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp cao su xoay có khóa 100/130/150

G xoay, có thắng, b.xe cao su lõi thép Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx ...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp cao su lõi thép 100/130/150

G cố định,b.xe cao su lõi thép Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng...

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp cao su phuy 100/130/150

G xoay,không thắng,b.xe cao su lõi thép Mã sản phẩm Tên gọi Đg.kính bx Bản rộng...

Liên hệ